Management Team

Meet our
Core Team

Keshab Maharjan

Chairman

Niroj Bhakta Mathema

Vice Chairman

Dr. Pragya Karmacharya Rajbhandari

Chief Execution Officer

Rombus Shrestha

Secretary

Dr. Indra Kumar Shrestha

Treasurer
X